PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do czytania poniższej treści proszę zapoznać się z informacją umieszczoną bezpośrednio pod Rekrutacją 

Postępowanie rekrutacyjne

do Samorządowego Przedszkola w Grabowcu

oraz do oddziału przedszkolnego

– oddziału zerowego (tzw. „zerówki”)

w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu

na rok szkolny 2022/2023

 

 

I. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne, w zależności do liczby kandydatów do odpowiedniej formy wychowania przedszkolnego zamieszkałych na terenie gminy w stosunku do planowanych wolnych miejsc w poszczególnych formach wychowania przedszkolnego, przeprowadza się w jednym lub kilku etapach.

Jeżeli, pomimo przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego z kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Grabowiec, w danej formie wychowania przedszkolnego pozostają wolne miejsca będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające, także dla kandydatów zamieszkałych poza terenem gminy Grabowiec.

1. Postępowanie rekrutacyjne do wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu 

Etap postępowania – czynności, działania komisji rekrutacyjnej

Czynności rodzica

Termin

od

do

Kontynuowanie wychowania przedszkolnego

Deklarowanie kontynuowania wychowania przedszkolnego

Rodzic dziecka dotychczas uczęszczającego do Samorządowego Przedszkola w Grabowcu:

- pobiera deklarację ze strony internetowej (poniżej tabeli) lub z sekretariatu Zespołu,

- wypełnia deklarację, oraz

składa w określonym terminie w sekretariacie Zespołu 

1 marca 2022 roku

11 marca 2022 roku

Przyjmowanie do Samorządowego Przedszkola

I etap postępowania rekrutacyjnego – na podstawie kryteriów ustawowych

Składanie wniosków o przyjęcie kandydata do Samorządowego Przedszkola  wraz z kompletem dokumentów

Rodzic dziecka w wieku od 3 do 5 lat (lata urodzenia: 2019, 2018, 2017), które zamierza zgłosić do wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu:

- zapoznaje się z ofertą Przedszkola,

- pobiera wniosek ze strony internetowej lub z sekretariatu Zespołu,

- wypełnia wniosek,

- kompletuje dokumenty wymagane w I etapie postępowania rekrutacyjnego (niektóre druki dostępne w cz. III lub w sekretariacie Zespołu):

 • oświadczenie o wielodzietności;
 • orzeczenie dotyczące kształce-nia specjalnego, o niepełnosprawności kandydata[1];
 • orzeczenie/-a niepełnosprawności rodzica lub obojga rodziców kandydata[2];
 • orzeczenie/-a niepełnosprawności rodzeństwa kandydata[3];
 • dokument o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie[4];
 •  dokument o objęciu kandydata pieczą zastępczą[5],

- składa komplet dokumentów, w określonym terminie, w sekretariacie Zespołu.

7 marca  2022 roku

31 marca 2022 roku

godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym wezwania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do uzupełnienia dokumentów.

1 kwietnia  2022 roku

12 kwietnia 2022 roku

godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Zapoznanie się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na stronie internetowej Zespołu Szkół

12 kwietnia  2022 roku

godz. 10:00

22 kwietnia 2022 roku

godz. 15:00

Postępowanie odwoławcze:

- uzasadnienie komisji odmowy przyjęcia kandydata,

- rozpatrzenie ewentualnego odwołania przez Dyrektora Zespołu 

Wystąpienie o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

Wniesienie ewentualnego odwołania do Dyrektora Zespołu.

12 kwietnia  2022 roku

godz. 10:00

31 kwietnia  2022roku

godz. 14:00

Ogłoszenie, na stronie internetowej Zespołu, list dzieci przyjętych do przedszkola

6 maja  2022 roku

godz. 10:00


[1]
Dokument w postaci: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełno-sprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

[2]Dokument lub dokumenty jak w przypisie 1.

[3]Dokument lub dokumenty jak w przypisie 1.

[4]Dokument w postaci: prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

[5]Dokument poświadczający objęcie dziecka (kandydata) pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 447, z późn. zm.).

 2. Postępowanie rekrutacyjne do obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale zerowym w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu

Etap postępowania – czynności, działania komisji rekrutacyjnej

Czynności rodzica

Termin

od

do

Przyjmowanie do obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale zerowym w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu.

I etap postępowania rekrutacyjnego – na podstawie kryteriów ustawowych

Składanie wniosków o przyjęcie kandydata do Samorządowego Przedszkola  w Grabowcu wraz z kompletem dokumentów

Rodzic dziecka w wieku 6 lat (rok urodzenia 2016) lub dziecka w innym wieku,  które zobowiązane jest w 2022 roku do rozpoczęcia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego albo dziecka młodszego, którego rodzic uznaje za właściwe odbycie obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w oddziale zerowym Samorządowego Przedszkola w Grabowcu:

- pobiera wniosek ze strony internetowej lub z sekretariatu Zespołu,

- wypełnia wniosek,

- kompletuje dokumenty wymagane w I etapie postępowania rekrutacyjnego (niektóre druki dostępne w cz. III lub w sekretariacie Zespołu):

  • oświadczenie o wielodzietności;
  • orzeczenie dotyczące kształcenia specjalnego, o  niepełnosprawności kandydata[6];
  • orzeczenie/-a niepełnosprawności rodzica lub obojga rodziców kandydata[7];
  • orzeczenie/-a niepełnosprawności rodzeństwa kandydata[8];
  • dokument o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie[9];
  • dokument o objęciu kandydata pieczą zastępczą[10],

- składa komplet dokumentów, w określonym terminie, w sekretariacie Zespołu.

1 marca  2022 roku

31 marca 2022 roku

godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym wezwania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności do uzupełnienia dokumentów.

1 kwietnia 2022 roku

12 kwietnia 2022 roku

godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Zapoznanie się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na stronie internetowej Zespołu Szkół

12 kwietnia  2022 roku

godz. 10:00

22 kwietnia 2022 roku

godz. 15:00

Postępowanie odwoławcze:

- uzasadnienie komisji odmowy przyjęcia kandydata,

- rozpatrzenie ewentualnego odwołania przez Dyrektora Zespołu 

Wystąpienie o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

Wniesienie ewentualnego odwołania do Dyrektora Zespołu.

12 kwietnia  2022 roku

godz. 10:00

31 kwietnia  2022 roku

godz. 14:00

Ogłoszenie, na stronie internetowej Zespołu, list dzieci przyjętych do oddziału "zerowego" Samorządowego Przedszkola w Grabowcu.

6 maja  2022 roku

godz. 10:00

[6]Dokument w postaci: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

[7]Dokument lub dokumenty jak w przypisie 6.

[8]Dokument lub dokumenty jak w przypisie 6.

[9]Dokument w postaci: prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

[10]Dokument poświadczający objęcie dziecka (kandydata) pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 447, z późn. zm.).

II. Kryteria rekrutacji i ich waga

          W postępowaniu rekrutacyjnym w 2021 roku, zarówno do wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu, jak również do spełniania rocznego obowiązku wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Grabowcu, będą brane pod uwagę tzw. kryteria ustawowe, to jest – kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.). Kryteria te to:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość i dla potrzeb rekrutacji, o których mowa w niniejszym dokumencie, została ona przyjęta – po 10 punktów. Zgodnie z tym: maksymalna możliwa do osiągnięcia w procesie rekrutacji punktacja wynosi 70 punktów

III. Szczegóły dotyczące dokumentów składanych w postępowaniach rekrutacyjnych

Podstawowymi dokumentami składanymi w postępowaniach rekrutacyjnych są:

 •      deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu – pliki do pobrania: wersja edytowalna - deklaracja.doc; wersja do ręcznego wypełnienia – deklaracja.pdf
 •      wniosek o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola w Grabowcu – pliki do pobrania: wersja edytowalna – wniosek_przedszkole.doc; wersja  do ręcznego wypełnienia – wniosek_przedszkole.pdf
 •     wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, zerowego w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu celem odbycia rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego – pliki do pobrania: wersja edytowalna – wniosek_zerówka.doc; wersja do ręcznego wypełnienia – wniosek_zerówka.pdf

Do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów ustawowych. Dołącza się tylko takie dokumenty, które potwierdzają spełnienie odpowiedniego kryterium.

1. Wielodzietność rodziny kandydata

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć oświadczenie. W uproszczeniu: rodzina wielodzietna to rodzice/rodzic plus co najmniej trójka dzieci. Szczegółowe wyjaśnienie zawiera wzór:

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnia fałszywych oświadczeń – odpowiednia klauzula w oświadczeniu.

2. Niepełnosprawność kandydata

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), odpisu lub wyciągu z dokumentu.

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców lub obojga rodziców kandydata

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć orzeczenie/-nia o niepełnosprawności lub orzeczenie/-nia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Dokument/-y należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 735, z późn. zm.), odpisu lub wyciągu z dokumentu

4. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć orzeczenie/-nia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie/-nia o niepełnosprawności lub orzeczenie/-nia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Dokument/-y należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 735, z późn. zm.), odpisu lub wyciągu z dokumentu.

5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Przez samotne wychowywanie rozumie się również wychowywanie przez pannę/kawalera – wówczas jako potwierdzenie spełnienia kryterium należy złożyć oświadczenie wg wzoru.

Dokument (wyrok lub akt zgonu) należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735, z póź. zm.), odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Oświadczenie należy złożyć zgodnie z poniższym wzorem.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnia fałszywych oświadczeń – odpowiednia klauzula w oświadczeniu.

6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka opieką zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.) – powierzenie pieczy zastępczej przez sąd, umowa pieczy zastępczej zawarta ze starostą.

Dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), odpisu lub wyciągu z dokumentu.

UWAGA!  Jeżeli wnioski wraz z załącznikami składamy w wersji elektronicznej to dokumenty wymienione w punktach od 1 do 6 zgromadzone w wersji określonej w opisach należy przekształcić w wersję elektroniczną – zeskanować w formacie *.pdf lub sfotografować, dbając o czytelność fotografii (format *.jpg lub inny) i te elektroniczne wersje przesłać razem z wnioskiem. Jeżeli wniosek lub oświadczenie  o wielodzietności edytujemy – (po pobraniu ze strony Zespołu) wypełniamy na komputerze, to proszę pamiętać o zapisaniu wersji wypełnionej na komputerze, a dopiero ten dokument należy przesłać na adres mailowy.