SZKOŁA PODSTAWOWA

Postępowanie rekrutacyjne – przyjmowanie wniosków i zapisy

do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Grabowcu

na rok szkolny 2022/2023

 

I. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

      Do 1 klasy szkoły podstawowej przyjmowane są wszystkie dzieci z terenu Gminy Grabowiec na podstawie zapisu – zgłoszenia dziecka.

      Jeżeli, pomimo zgłoszenia wszystkich dzieci z terenu Gminy Grabowiec, jest możliwość przyjęcia do klasy 1 także kandydatów zamieszkałych poza terenem gminy Grabowiec, to będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca dla dzieci z terenu innych gmin.

 

Zapisy i postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Grabowcu

Etap postępowania – czynności, działania komisji rekrutacyjnej

Czynności rodzica

Termin

od

do

Zapisy dzieci – mieszkańców Gminy Grabowiec do pierwszej klasy
Szkoły Podstawowej w Grabowcu
– przyjmowanie „z urzędu”

Zapisy dzieci do nauki w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej
w Grabowcu

Rodzic dziecka w wieku 7 lat (rok urodzenia 2015) lub dziecka w innym wieku, które powinno rozpocząć naukę w szkole podstawowej:

 • pobiera druk zgłoszenia ze strony internetowej lub z miejsca wyłożenia – przy wejściu do szkoły, od strony parkingu,
 • wypełnia zgłoszenie,
 • składa zgłoszenie, w określonym terminie, w wersji elektronicznej - na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pozostawia przy wejściu do szkoły, od strony parkingu

1 marca 2022 roku

12 kwietnia 2022 roku

godz. 15:00

Rekrutacja dzieci – mieszkańców innych gmin niż Gmina Grabowiec

do przyjęcia do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Grabowcu
– rekrutacja uzupełniająca

Składanie wniosków
o przyjęcie
do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej
w Grabowcu

Rodzic dziecka w wieku 7 lat (rok urodzenia 2015) lub dziecka w innym wieku, które powinno rozpocząć naukę w szkole podstawowej :

 • pobiera druk wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej ze strony internetowej lub z miejsca wyłożenia – przy wejściu do szkoły, od strony parkingu,
 • wypełnia wniosek,
 • kompletuje dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnego (druki dostępne jak wniosek):
  • oświadczenie o wielodzietności;
  • orzeczenie dotyczące kształce-nia specjalnego, o niepełno-sprawności kandydata[1];
  • orzeczenie/-a niepełnospraw-ności rodzica lub obojga rodziców kandydata[2];
  • orzeczenie/-a niepełnospraw-ności rodzeństwa kandydata[3];
  • dokument o samotnym wycho-wywaniu kandydata w rodzinie[4];
  • dokument o objęciu kandydata pieczą zastępczą[5],
 • składa zgłoszenie wraz z dokumentami, w określonym terminie, w wersji elektronicznej - na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pozostawia przy wejściu do szkoły, od strony parkingu

1 marca 2022 roku

12 kwietnia 2022 roku

godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym wezwania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do uzupełnienia dokumentów.

13 kwietnia 2022 roku

22 kwietnia 2022 roku

godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandy-datów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Zapoznanie się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na stronie internetowej Zespołu Szkół

13 kwietnia 2022 roku

godz. 10:00

22 kwietnia 2022 roku

godz. 15:00

Postępowanie odwoławcze:

- uzasadnienie komisji odmowy przyjęcia kandydata,

- rozpatrzenie ewentualne-go odwołania przez Dyrektora Zespołu

Wystąpienie o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

Wniesienie ewentualnego odwołania do Dyrektora Zespołu.

12 kwietnia 2022 roku

godz. 10:00

31 kwietnia 2022 roku

godz. 14:00

Ogłoszenie, na stronie internetowej Zespołu, list dzieci z innych gmin przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Grabowcu

6 maja 2022 roku

godz. 10:00


[1]Dokument w postaci: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.))

[2]Dokument lub dokumenty jak w przypisie 1.

[3]Dokument lub dokumenty jak w przypisie 1.

[4]Dokument w postaci: prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

[5]Dokument poświadczający objęcie dziecka (kandydata) pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.).

II. Kryteria rekrutacji i ich waga

W postępowaniu rekrutacyjnym (uzupełniającym), w 2022 roku, do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Grabowcu będą brane pod uwagę tzw. kryteria ustawowe, to jest – kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(t.j.: Dz. U. z 2021 r.  poz. 1082). Kryteria te to:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość i dla potrzeb rekrutacji, o których mowa w niniejszym dokumencie, została ona przyjęta – po 10 punktów. Zgodnie z tym: maksymalna możliwa do osiągnięcia w procesie rekrutacji punktacja wynosi 70 punktów

 

 

III. Szczegóły dotyczące dokumentów składanych w postępowaniach rekrutacyjnych

Podstawowymi dokumentami składanymi w postępowaniach rekrutacyjnych są:

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów ustawowych. Dołącza się tylko takie dokumenty, które potwierdzają spełnienie odpowiedniego kryterium.

 

1. Wielodzietność rodziny kandydata

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć oświadczenie. W uproszczeniu: rodzina wielodzietna to rodzice/rodzic plus co najmniej trójka dzieci. Szczegółowe wyjaśnienie zawiera wzór:

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnia fałszywych oświadczeń – odpowiednia klauzula w oświadczeniu.

 

2. Niepełnosprawność kandydata

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców lub obojga rodziców kandydata

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć orzeczenie/-nia o niepełnosprawności lub orzeczenie/-nia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Dokument/-y należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

4. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć orzeczenie/-nia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie/-nia
o niepełnosprawności
lub orzeczenie/-nia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Dokument/-y należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Przez samotne wychowywanie rozumie się również wychowywanie przez pannę/kawalera – wówczas jako potwierdzenie spełnienia kryterium należy złożyć oświadczenie wg wzoru.

Dokument (wyrok lub akt zgonu) należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Oświadczenie należy złożyć zgodnie z poniższym wzorem.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnia fałszywych oświadczeń – odpowiednia klauzula w oświadczeniu.

 

6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka opieką zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.) – powierzenie pieczy zastępczej przez sąd, umowa pieczy zastępczej zawarta ze starostą.

Dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), odpisu lub wyciągu z dokumentu.

UWAGA!  Jeżeli wnioski wraz z załącznikami składamy w wersji elektronicznej to dokumenty wymienione w punktach od 1 do 6 zgromadzone w wersji określonej w opisach należy przekształcić w wersję elektroniczną – zeskanować w formacie *.pdf lub sfotografować, dbając o czytelność fotografii (format *.jpg lub inny) i te elektroniczne wersje przesłać razem z wnioskiem. Jeżeli wniosek lub oświadczenie o wielodzietności edytujemy – (po pobraniu ze strony Zespołu) wypełniamy na komputerze, to proszę pamiętać o zapisaniu wersji wypełnionej na komputerze, a dopiero ten dokument należy przesłać na adres mailowy.