LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Grabowcu - zasady rekrutacji

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.),

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431),

 3. Zarządzenie nr 11/2024 p.o. Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r.
  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025, do publicznych szkół dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia
  i publicznych szkół policealnych, a także do szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2025 r., na terenie województwa lubelskiego,

 4. Zarządzenie nr 25/2024 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2024 r.
  w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia
  miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 w województwie lubelskim.

      Rekrutacja do klas pierwszych na  rok szkolny 2024/2025  będzie obejmowała absolwentów klas VIII szkoły podstawowej. Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej  będą ubiegać się o przyjęcie do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, do klasy ogólnej łączonej z rozszerzeniem język angielski, matematyka, geografia lub język angielski, biologia, matematyka.

Postępowania rekrutacyjne będą obejmowały m.in. następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty

 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych: tj.; języka angielskiego, geografii, biologii;

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

     Rekrutacja w roku szkolnym 2024/2025 odbywa się zgodnie z terminami postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych ustalonych na podstawie Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty.

załącznik nr 1

     Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wniosek o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, a w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

 3. zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty,

 4. dwie fotografie,

 5. kartę zdrowia.

Aby zostać uczniem klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu należy na adres mailowy. Wnioski i zgłoszenia należy przesyłać w sposób elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formie tradycyjnej złożenie w sekretariacie szkoły.

  1. W dniach od 20 maja do 21 czerwca 2024 r. złożyć w sekretariacie szkoły:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna,

 • oświadczenie o wielodzietności,

 • dwie fotografie.

  1. W dniach od 28 czerwca do 05 lipca 2024 r. ( do godz.15.00) uzupełnić wniosek o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu:

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatka warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności – 5 lipca 2024 r.

 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 15 lipca 2024 r. do godz.12.00.

 3. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożonego oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej – od 15 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. godz. 12.00.

 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 19 lipca 2024 r. do godz. 12.00.

 5. Przekazanie przez Komisję rekrutacyjną Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty, informacji o wolnych miejscach w celu uzupełnienia ich na stronie internetowej kuratorium oświaty – 22 lipca 2024 r.

 6. Opublikowanie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – 23 lipca 2024 r.

Szczegółowe informacje:

pod numerem telefonu 84 65 12 417, w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 14.00