Szkoła Odkrywców Talentów

 

ODKRYWAMY TALENTY

Konspekt lekcji matematyki w klasie IV

Uczeń zdolny to marzenie wielu nauczycieli, a najlepiej taki, który czuje potrzebę rozwijania się i ma „wrodzoną” chęć do pracy. Rzeczywistość często bywa inna, nie zawsze kiedy młody człowiek ma zdolności ma też chęci do pracy, gdyż na bieżąco dobrze sobie radzi. Naszym zadaniem jest dostrzec takie jednostki i starać się je rozwijać w toku codziennej pracy na lekcjach. Poniżej przedstawiam przykładowy konspekt lekcji, podczas której uczniowie otrzymują zadania do wykonania z uwzględnieniem indywidualnych możliwości. Odpowiedni dobór zadań zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań i rozwija logiczne myślenie. W swojej pracy proponuję też uczniom wzięcie udziału w wieloetapowym konkursie polegającym na rozwiązaniu i dostarczeniu nauczycielowi zestawu otrzymanych wcześniej zadań. Zadania maja charakter łamigłówek, czy też zagadek logicznych. Napotkane trudności są wyjaśniane z zainteresowaną grupą uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych.
Autorka konspektu: p. Maria Pawłowska
konspekt

Scenariusz zajęć z matematyki dla uczniów zdolnych realizowany metodą projektów

Zaproponowany poniżej scenariusze zajęć nie dotyczy tylko matematyki. Chciałam pokazać zastosowanie matematyki w otaczającej nas rzeczywistości i powiązanie jej z takimi dziedzinami jak: przyroda, geografia, informatyka, rachunkowość, zdrowie, itp. Chodziło mi nie tyle o nabywanie przez ucznia jedynie wiedzy i umiejętności matematycznych, ile o uczenie się w oparciu o rozwiązywanie zadanego problemu, a co pozwala młodemu człowiekowi na zdobywanie wiedzy kompleksowej, interdyscyplinarnej i zastosowanie jej w praktyce. Uczeń aktywnie uczestniczy w pracy nad rozwiązaniem zadania, jeśli temat jest zgodny z jego zainteresowaniami. Dlatego na pierwszych zajęciach ustaliłam, jakie tematy interesują uczniów i co chcieliby zrobić. Na bazie tych informacji zaplanowałam temat. Zadanie przedstawiłam w formie pytania, co pozwoliło uczniom na taki dobór szukanych informacji, aby efektem było udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Zajęcia przeprowadziłam, dzieląc uczniów na grupy oraz zindywidualizowałam zadania w zależności od potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów.
Autorka scenariusza: p. Marzena Salinska
scenariusz

Program zajęć teatru edukacyjnego dla klas I-III szkoły podstawowej

Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla uczniów klas młodszych. Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy, a taką jest niewątpliwie zabawa w teatr. Zajęcia teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, stanowią również uzupełnienie treści programowych, sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości. Zabawa w teatr wiąże się z planem działań szkolnych i jest w szkole niezbędna, bo zaspokaja potrzeby psychiczne dziecka. Jest wspaniałym pomysłem na dobre spędzenie czasu wolnego. Teatr stwarza dobrą atmosferę grupową i spełnia funkcję terapeutyczną.
Autorki programu: p. Jolanta Sieczkowska, p. Agata Kudyba.
program

Program pracy z uczniem zdolnym

Proponowany program zajęć dydaktycznych przeznaczony jest do realizacji z uczniem zdolnym w gimnazjum w klasach I-III.
     Program służy do rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów, wspierania ich działań w poszerzaniu wiadomości i umiejętności, przygotowywania do udziału w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W tworzeniu programu korzystałam z podstawy programowej kształcenia ogólnego zgodnej z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 roku, a także z programów nauczania języka polskiego oraz dostępnej literatury.
     Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych i można go dostosować do potrzeb i indywidualnych zainteresowań uczniów.
Autorka programu: p. Teresa Goździejewska
program

Publikacje naszych nauczycieli

Materiały przesłane przez nauczycieli: p. Zofię Greniuk - Jak wizualnie przybliżyć bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza – patrona szkoły? i p. Jolantę Sieczkowską - Zajęcia teatralne w klasach młodszych – teatr uczy, bawi i wychowuje.
w ramach "Szkoły Odkrywców Talentów" i "Miejsca Odkrywania Talentów".
Materiały zostały opublikowane na stronie organizatora.